Anunț - modificare buget local

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

Primarul comunei Trușești

aduce la cunoștința publică proiectul de buget pentru anul 2021 modificat, care urmează a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local al comunei Trușești, în sensul diminuării cu suma de 70.000 lei atât la partea de venituri – Finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale, cât și la partea de cheltuieli – cap. 84.02 Transporturi, subcap. Drumuri și poduri.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat, la secretarul general al comunei Trușești, până la data de 16 aprilie 2021.

Anunț oficial aici.

ANUNŢ - privind organizarea examenului de promovare în treaptă imediat superioară, a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Trușești

COMUNA TRUȘEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI organizează, în conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, examen de promovare în treaptă imediat superioară a personalului contractual din cadrul Compartimentului de cultură, în data de 16 aprilie 2021, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Trușești din Str. 1 nr. 64, comuna Trușești, județul Botoșani, astfel:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează;
 • sa fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate. 

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

Dosarul de  înscriere la  examen se va depune la Registratura Primăriei comunei Trușești, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde:

 • cererea de înscriere la examen adresată Primarului comunei Trușești;
 • adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copiile de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani. 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31.10.2003;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
  • Partea a III-a. Administrația publică locală
   • Titlul V – Autoritățile administrației publice locale;
  • Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevedri aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
   • Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea nr. 292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale;
 4. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Titlul II Contractul individual de muncă
   • Capitolul II Executarea contractului individual de muncă,
  • Titlul XI Răspunderea juridică
   • Capitolul II Răspunderea disciplinară,
   • Capitolul III Răspunderea patrimonială,
   • Capitolul IV Răspunderea contravenţională,
   • Capitolul V Răspunderea penală.

 Afișat  în data de 02.04.2021.