Anunțuri

ANUNŢ - privind organizarea examenului de promovare în treaptă imediat superioară, a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Trușești

COMUNA TRUȘEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI organizează, în conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, examen de promovare în treaptă imediat superioară a personalului contractual din cadrul Compartimentului de cultură, în data de 16 aprilie 2021, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Trușești din Str. 1 nr. 64, comuna Trușești, județul Botoșani, astfel:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează;
 • sa fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate. 

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

Dosarul de  înscriere la  examen se va depune la Registratura Primăriei comunei Trușești, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde:

 • cererea de înscriere la examen adresată Primarului comunei Trușești;
 • adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copiile de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani. 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31.10.2003;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
  • Partea a III-a. Administrația publică locală
   • Titlul V – Autoritățile administrației publice locale;
  • Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevedri aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
   • Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea nr. 292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale;
 4. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Titlul II Contractul individual de muncă
   • Capitolul II Executarea contractului individual de muncă,
  • Titlul XI Răspunderea juridică
   • Capitolul II Răspunderea disciplinară,
   • Capitolul III Răspunderea patrimonială,
   • Capitolul IV Răspunderea contravenţională,
   • Capitolul V Răspunderea penală.

 Afișat  în data de 02.04.2021.