Regulament de funcționare

Regulamentul de ordine și funcționare a Consiliului Local

CAPITOLUL I: CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1: NORME PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ARTICOLUL 1

(1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Truşeşti, judeţul Botoşani, are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din comuna Truşeşti, potrivit Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor comunei Truşeşti.

(4) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

(5) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. aparat de specialitate - aparatul de specialitate al primarului;
 2. autoritate deliberativă - Consiliul Local al Comunei Truşeşti;
 3. autoritate executivă - primarul comunei Truşeşti;
 4. colectivitate locală - totalitatea locuitorilor comunei Truşeşti;
 5. comuna Truşeşti - este alcătuită din 6 sate, respectiv: satul-reşedinţă Truşeşti şi satele Buhăceni, Ciritei, Drislea, Ionăşeni, Păsăteni;
 6. Consiliul Local - Consiliul Local al Comunei Truşeşti;
 7. majoritate - superioritate numerică cerută de lege sau de prezentul Regulament pentru ca o şedinţă să fie valabil constituită sau să poată lua o hotărâre valabilă; în cazul în care numărul la care se face raportarea este par, majoritatea înseamnă jumătate plus unu din acest număr; în cazul în care numărul la care se face raportarea este impar, majoritatea înseamnă primul număr întreg ce urmează după jumătate plus unu din acest număr;
 8. prefect - prefectul judeţului Botoşani;
 9. primar - primarul comunei Truşeşti;
 10. regulament - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Truşeşti;
 11. secretar - secretarul comunei Truşeşti;
 12. viceprimar - viceprimarul comunei Truşeşti;
 13. zile - zile calendaristice; termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul; termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare; intră sub incidenţa cazurilor de suspendare a serviciului zilele de repaus săptămânal, precum şi zilele libere declarate, ca atare, de către Guvern.
 ARTICOLUL 2

 (1) Constituirea Consiliului Local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare.*)

(2) Convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi, pentru şedinţa de constituire, se face de către prefect, prin ordin. La şedinţa de constituire pot participa:

 1. prefectul sau reprezentantul său;
 2. primarul în funcţie; precum şi, după caz,
 3. candidatul declarat câştigător la alegerile pentru funcţia de primar.

(3) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi dintre consilierii locali declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se organizează, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului, printr-un nou ordin. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se procedează la o nouă convocare de către prefect, printr-un alt ordin, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.

(4) În situaţia în care nu se poate asigura cel puţin majoritatea prevăzută la alin. (3) nici la a treia convocare, din cauza absenţei consilierilor locali declaraţi aleşi, prefectul declară vacante, prin ordin, locurile celor care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări.

(5) Ordinul prevăzut la alin. (4) a fost emis după ce prefectul a verificat dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri locali declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelaşi ordin prefectul dispune organizarea celei de-a patra şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.

(6) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la rândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (4) şi (5). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

(7) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor locali declaraţi aleşi care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(8) Absenţa consilierului local declarat ales de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă acesta face dovada că:

 1. lipsa a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat;
 2. a efectuat deplasare în străinătate în interes de serviciu;
 3. existenţei unor evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea;
 4. a survenit vreun deces în familie sau alte situaţii similare.

---------------------------

*) „Art. 38. - (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat independent.

    (11) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale.”

ARTICOLUL 3

  (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilierii locali declaraţi aleşi, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă sunt desemnaţi cei mai tineri consilieri. Consilierii locali declaraţi aleşi care intră sub incidenţa prezentului alineat se identifică de către secretar care pune la dispoziţia prefectului sau reprezentantului acestuia lista cu cele 3 persoane. 

 (2) În cazul validării alegerii primarului, acesta este invitat să depună jurământul prevăzut la art. 4 alin. (1) după care-l semnează. Jurământul este imprimat în prealabil pe un formular special cuprinzând prenumele şi numele primarului, prin grija secretarului. Jurământul se semnează în două exemplare, un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează primarului. Primarul poate depune jurământul fără formula religioasă, caz în care jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă. Purtarea eşarfei tricolore de către primar este obligatorie. 

(3) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

(4) După depunerea jurământului, preşedintele de vârstă invită primarul să prezinte declaraţii cu privire la exercitarea mandatului, precum şi orice alte persoane care-şi manifestă dorinţa de a lua cuvântul cu privire la acest moment.

 (5) După finalizarea procedurilor prevăzute la alin. (2)-(4) se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri locali, potrivit prevederilor art. 31, iar secretarul prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor locali declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la Biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor locali declaraţi aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier local.

(6) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier local şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.

(7) Prevederile alin. (6) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

(8) În cazul în care validarea alegerii primarului a fost făcută până la şedinţa de constituire legal întrunită, iar acesta nu poate participa din oricare dintre motivele prevăzute la art. 2 alin. (8), primarul declarat ales depune jurământul în proxima şedinţă a consiliului local, ordinară sau extraordinară, după caz.

ARTICOLUL 4

 (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică şi consilierilor locali independenţi.

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în Consiliul Local cu cel puţin un consilier local.

(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în Consiliul Local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

 ARTICOLUL 5

 (1) La reluarea lucrărilor consilierii locali declaraţi aleşi aleg, cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali prezenţi, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 membri. Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual.

(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri locali constituite potrivit art. 4, în ordinea numerică a acestora, pornind cu cel care are numărul cel mai mare. În cazul în care nu sunt constituite grupuri de consilieri locali, desemnarea candidaţilor se face de către consilierii locali declaraţi aleşi, strict în ordinea numărului de voturi obţinute de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau consilierii locali independenţi.

 (3) Comisia de validare, dintre membrii săi, îşi desemnează preşedintele şi secretarul, iar rezultatul îl consemnează într-un proces-verbal care stă la baza hotărârii Consiliului Local privind alegerea comisiei de validare, pe funcţii, fără a mai fi necesară supunerea la vot. Aceasta reprezintă prima hotărâre adoptată în cadrul şedinţei de constituire.

(4) Componenţa comisiei de validare va reflecta, pe cât posibil, configuraţia politică a Consiliului Local. În cazul în care în Consiliul Local sunt reprezentate cel puţin 3 partide politice/alianţe politice/alianţe electorale, din componenţa Comisiei de validare nu poate face parte decât cel mult un consilier local al aceluiaşi partid politic sau aceleiaşi alianţe electorale/alianţe politice, după caz.

(5) Modificarea componenţei Comisiei de validare, pe durata mandatului, se face cu respectarea prevederilor alin. (1) - (4). 

(6) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier local, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi propune Consiliului Local validarea sau invalidarea mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1, pus la dispoziţie prin grija secretarului comunei.

(7) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier local şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii locali care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier local, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

(8) Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui consilier local numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului local respectiv s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(9) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali prezenţi la şedinţă. Consilierul local declarat ales, al cărei mandat este supus validării sau invalidării, nu participă la vot. Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.

(10) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

(11) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. Aceasta reprezintă cea de-a doua hotărâre adoptată în cadrul şedinţei de constituire şi se comunică de îndată consilierilor locali declaraţi aleşi care au absentat motivat, prin grija secretarului.

ARTICOLUL 6

(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ în limba română: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Truşeşti. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

(2) Jurământul, în cadrul şedinţei de constituire, se depune după următoarea procedură: secretarul dă citire jurământului după care consilierii locali validaţi se prezintă în ordine alfabetică în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierul local pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, şi pronunţă cuvântul „Jur”, după care semnează jurământul, imprimat în prealabil pe un formular special cuprinzând prenumele şi numele consilierului local respectiv.

(3) După constituire, fiecare consilier local care urmează să depună jurământul,  pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, dând citire textului prevăzut la alin. (1), după care semnează jurământul, imprimat în prealabil pe un formular special cuprinzând prenumele şi numele consilierului local respectiv.

(4) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului local. 

(5) Consilierii care se declară atei sau care au altă credinţă decât cea creştină pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz, jurământul se imprimă fără această formulă.

(6) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.

(7) În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub 7, se organizează alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.  

ARTICOLUL 7

(1) Consiliul Local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi potrivit art. 5 a depus jurământul. Constituirea Consiliului Local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali validaţi, semnată de preşedintele de vârstă, de asistenţii preşedintelui şi contrasemnată de secretar. Aceasta reprezintă cea de-a treia hotărâre adoptată în cadrul şedinţei de constituire.

(2) Calitatea de consilier local, implicit şi cea de viceprimar, din mandatul precedent, încetează odată cu declararea ca legal constituit a noului Consiliu Local, potrivit prevederilor alin. (1).

ARTICOLUL 8

(1) După declararea Consiliului Local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru durata şedinţei respective. Această şedinţă are caracter extraordinar.

 (2) După declararea ca legal constituit a Consiliului Local, consilierilor locali în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă această calitate, semnată de primar.

 (3) Modelul legitimaţiei de consilier local este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2005. Cheltuielile pentru confecţionarea acestora se suportă din bugetul local. Legitimaţia se poate păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

ARTICOLUL 9

(1) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 1. demisie;
 2. incompatibilitate;
 3. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
 4. lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului Local;
 5. imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
 6. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
 7. punerea sub interdicţie judecătorească;
 8. pierderea drepturilor electorale;
 9. pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
 10. deces.

(2) Cazurile prevăzute la alin. (1) se aplică şi viceprimarului.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier local se constată de către Consiliul Local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier local. Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretar. Referatul va fi însoţit de actele justificative.  

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) şi i), hotărârea Consiliului Local poate fi atacată de consilierul local respectiv, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare, urmând ca instanţa, potrivit legii, să se pronunţe în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

(5) Începând cu data de la care consilierul local se află în oricare dintre cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), acesta nu mai poate fi luat în calcul la numărul de consilieri locali în funcţie, cu toate consecinţele de rigoare, inclusiv cu sistarea plăţii indemnizaţiei, chiar dacă acesta mai continuă să vină la şedinţă.

ARTICOLUL 10

(1) Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele de şedinţă propune Consiliului Local adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. În cazul în care demisia unui consilier local se depune la registratura administraţiei publice locale ori este transmisă prin poştă sau prin orice alte mijloace de comunicare, persoana cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate, predă secretarului, înscrisul respectiv, spre a fi adus la cunoştinţa Consiliului Local la proxima şedinţă.

(2) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială intervine la data efectuării în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat, potrivit legii.

(3) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul local a fost însărcinat de către Consiliul Local din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.

(4) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. f)-h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

ARTICOLUL 11

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în Consiliul Local sunt reprezentaţi la şedinţele acestuia de un delegat sătesc.

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului Consiliului Local de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii, convocată şi organizată de primar şi desfăşurată în prezenţa primarului sau viceprimarului. Rezultatul alegerii delegatului sătesc se consemnează de către secretar sau o altă persoană din aparatul de specialitate, desemnată de primar, într-un proces-verbal care se înregistrează la registratura administraţiei publice locale şi se aduce la cunoştinţa Consiliului Local la proxima şedinţă. Mandatul de delegat sătesc încetează înainte de termen pentru oricare dintre cazurile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), c)-h) şi j), precum şi în cazul în care se efectuează validarea unui mandat al unui supleant care are domiciliul în satul respectiv. 

(3) Delegatul sătesc este invitat, în mod obligatoriu, la orice şedinţă a Consiliului Local, în condiţii similare convocării consilierilor locali, este ascultat asupra oricărei probleme prezentate şi va vota. Votul acestuia are caracter consultativ.

(4) Pentru participarea la şedinţele Consiliului Local, delegatul sătesc are dreptul la:

 1. o indemnizaţie egală cu cea pe care o primeşte un consilier local, altul decât cel care este preşedinte de şedinţă, înlocuitor-potenţial preşedinte de şedinţă, preşedinte sau secretar al comisiei de specialitate;
 2. decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lui, în condiţiile legii.

(5) În adunarea sătească constituită potrivit alin. (2) se alege şi un supleant al delegatului sătesc care participă la şedinţele Consiliului Local, beneficiind de drepturile prevăzute la alin. (3) şi (4), în absenţa delegatului sătesc pe care îl înlocuieşte. În cazul în care delegatul sătesc nu poate participa la şedinţa Consiliului Local, acesta are obligaţia de a-l încunoştinţa pe supleantul său de convocarea autorităţii deliberative.

  

SECŢIUNEA 2: COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

 ARTICOLUL 12

(1) După constituire, în prima şedinţă extraordinară, Consiliul Local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, astfel:

 1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-financiară, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  - 5 membri;
 2. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, asistenţă socială, culte, activităţi cultural-sportive şi de agrement - 5 membri;
 3. Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştei publice şi a drepturilor cetăţenilor - 5 membri;

 (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

ARTICOLUL 13

(1) Componenţa comisiilor va reflecta, pe cât posibil, configuraţia politică a Consiliului Local, un consilier local făcând parte obligatoriu dintr-o singură comisie din cele prevăzute la art. 12.

(2) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se va ţine cont de configuraţia politică a grupurilor de consilieri

(3) În şedinţa în care urmează să se desemneze membrii comisiilor de specialitate,  secretarul prezintă Consiliului Local numărul de consilieri locali, precum şi reprezentarea politică a acestora.

(4) Nominalizarea consilierilor locali, potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se face de către fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală şi stă la baza hotărârii Consiliului Local privind alegerea comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate, fără a mai fi necesară supunerea la vot. Pentru nominalizarea consilierilor locali pe comisii de specialitate, se va avea în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

ARTICOLUL 14

(1) Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

(2) Rezultatul votului de la fiecare comisie de specialitate se consemnează în câte un proces-verbal.

ARTICOLUL  15

(1) Preşedintele comisiei de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu Consiliul Local  şi cu celelalte comisii de specialitate;
 2. conduce şedinţele comisiei de specialitate;
 3. poate propune ca la lucrările acesteia să participe şi alte persoane din afara ei, dacă interesele lucrării respective o cer;
 4. are acces, ca reprezentant al comisiei de specialitate la lucrările celorlalte comisii de specialitate ce examinează lucrări care prezintă importanţă pentru comisia de specialitate pe care o conduce;
 5. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament.

(2) Secretarul comisiei de specialitate asigură redactarea actelor şi efectuează numărarea voturilor în cadrul şedinţelor acesteia.

(3) În exercitarea atribuţiilor lor comisiile de specialitate întocmesc procese-verbale, rapoarte şi anchete.

ARTICOLUL  16

(1) Preşedintele comisiei de specialitate poate convoca comisia ori de câte ori consideră necesar. Şedinţele pot fi convocate şi de secretarul comunei, în condiţiile în care este necesară discutarea unui proiect de hotărâre în comun de două sau toate cele trei comisii de specialitate.

(2) Participarea membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie.

(3) În caz de absenţă nejustificată la şedinţa comisiei, consilierului local în cauză, i se vor administra sancţiunile prevăzute la capitolul III.

ARTICOLUL 17

(1) Şedinţele comisiei de specialitate nu sunt publice. Comisia poate hotărâ ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai presei.

(2) Comisia de specialitate poate invita la şedinţele sale şi alţi specialişti.

(3) Persoanele prevăzute la alin.(1) şi (2) pot fi ascultate în cadrul şedinţei comisiei de specialitate, dar nu au dreptul de a participa la vot.

ARTICOLUL  18

Dacă o comisie de specialitate consideră că un proiect de hotărâre intră în domeniul de activitate şi a altei comisii, preşedintele este obligat să facă cunoscut secretarului comunei pentru convocarea comisiei în cauză şi totodată să ia parte la lucrările acestei din urmă comisii de specialitate.

ARTICOLUL  19

(1) Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei de specialitate, se încheie procese-verbale. Acestea pot fi puse la dispoziţia altor persoane, în afara membrilor comisiei, numai cu încuviinţarea preşedintelui acesteia.

(2) Procesul-verbal se semnează de preşedintele şi de secretarul comisiei de specialitate.

ARTICOLUL 20

(1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi, deliberând cu acelaşi cvorum minim.

(2) Votul în comisia de specialitate este deschis, în afara cazurilor când  deliberarea priveşte persoane, precum şi atunci când comisia stabileşte altfel.

ARTICOLUL  21

(1) Comisiile de specialitate întocmesc rapoarte, efectuează anchete şi întocmesc procese-verbale în care consemnează dezbaterile asupra oricăror probleme trimise de Consiliu Local spre avizare. Actele întocmite le prezintă Consiliului Local.

(2) Procesul-verbal va cuprinde propuneri motivate privind admiterea sau respingerea:

 1. proiectului de hotărâre a Consiliului Local;
 2. oricărui act examinat.

(2) Raportul comisiei de specialitate va conţine, în mod obligatoriu, următoarele:

 1. temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora actul a fost emis;
 2. temeiul legal din Legea administraţiei publice locale;
 3. operaţiunile administrative şi/sau materiale prealabile şi ulterioare adoptării hotărârii;
 4. menţiunea privind avizarea sau neavizarea proiectelor de hotărâre; avizarea poate fi favorabilă sau favorabilă cu obiecţiuni;
 5. numărul/data înregistrării la registratura administraţiei publice locale;
 6. semnătura preşedintelui şi cea a secretarului comisiei de specialitate.

(3) Avizele comisiilor de specialitate sunt consultative în raporturile cu autoritatea deliberativă.

ARTICOLUL  22

Dacă în urma dezbaterilor din şedinţă intervin modificări importante pentru conţinutul proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă, solicită, prin votul consilierilor locali, supunerea proiectului reexaminării de către comisie, precum şi de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate.

ARTICOLUL  23

(1) Din iniţiativa primarului sau a cel puţin 5 consilieri locali, Consiliul Local poate organiza comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată.

(2) Numărul membrilor comisiei speciale de analiză şi verificare, componenţa nominală, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor, precum şi funcţionarea se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local de instituirea a acesteia.

(3) Comisia specială de analiză şi verificare prezintă raportul său în şedinţa Consiliului Local, în urma verificărilor făcute pentru stabilirea adevărului în cauză care formează obiectul activităţii sale.

ARTICOLUL  24

(1) Domeniile de activitate ce intră sub incidenţa fiecărei comisii de specialitate se identifică din atribuţiile Consiliului Local, potrivit alineatelor (2)-(5).

(2) Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştei publice şi a drepturilor cetăţenilor, priveşte:

 1. aprobarea statutului comunei, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 2. aprobarea, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţării, organizării şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor, serviciilor publice şi a societăţilor comerciale de interes local,;
 3. exercitarea, în numele comunei, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii;
 4. hotărârea, în condiţiile legii, a cooperării sau asocierii cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 5. hotărârea, în condiţiile legii, a înfrăţirii comunei cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
 6. hotărârea, în condiţiile legii, a cooperării sau asocierii cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
 7. ordinea publică;
 8. situaţiile de urgenţă;
 9. evidenţa persoanelor;
 10. activităţile de administraţie social-comunitară;
 11. posibilitatea solicitării de informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(3) Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-financiară, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, priveşte:

 1. aprobarea, la propunerea primarului, a bugetului local, a virărilor de credite, a modului de utilizare a rezervei bugetare şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar;
 2. aprobarea, la propunerea primarului, a contractării şi/sau garantării împrumuturilor, precum şi a contractării de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele comunei, în condiţiile legii;
 3. stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii;
 4. aprobarea, la propunerea primarului, a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 5. aprobarea strategiilor privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei;
 6. asigurarea realizării lucrărilor şi a măsurilor necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
 7. hotărârea dării în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică a comunei, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 8. hotărârea vânzării, concesionării sau închirierii bunurilor proprietate privată a comunei, după caz, în condiţiile legii;
 9. avizarea sau aprobarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism ale comunei;
 10. atribuirea sau schimbarea, în condiţiile legii, a denumirii de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
 11. protecţia şi refacerea mediului înconjurător;
 12. dezvoltarea urbană;
 13. podurile şi drumurile publice;
 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, iluminat public, după caz;

 (4) Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, asistenţă socială, culte, activităţi cultural-sportive şi de agrement, priveşte:

 1. asigurarea, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
  1. educaţia;
  2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
  3. sănătatea;
  4. cultura;
  5. tineretul;
  6. sportul;
  7. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
  8. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea comunei sau în administrarea sa;
  9. punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza comunei;
  10. alte servicii publice stabilite prin lege;
 2. hotărârea acordării unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
 3. sprijinirea, în condiţiile legii, a activităţii cultelor religioase;
 4. aprobarea construirii locuinţelor sociale, criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

 

SECŢIUNEA 3: ALEGEREA  VICEPRIMARULUI COMUNEI

ARTICOLUL 25

(1) Comuna Truşeşti are un viceprimar, ales în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament.

(2) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie din rândul acestora. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. Viceprimarul poate fi schimbat din funcţie prin hotărârea Consiliului Local adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

Propunerea de candidati pentru viceprimar se poate face de catre oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. Dupa ce se inregistreaza candidaturile, se ia o pauza , timp in care comisia de validare impreuna cu secretarul comunei se vor ocupa de imprimarea buletinelor de vot. Buletinele de vot vor purta pe verso ştampila de control “Consiliul local al comunei Truşeşti”.

Votul va fi secret si va avea loc in cabina amenajată, dupa care buletinul de vot se va depune in urna special specială.

Comisia de validare întocmeşte un proces verbal cu privire la rezultatul votării.

(3) Fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor înscrişi vor fi barate printr-o linie orizontală numele candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletinul de vot va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul.

(4) În cazul în care rezultatul votului nu îndeplineşte majoritatea prevăzută la alin.(2) art. 25 din prezentul regulament, procedura de alegere a viceprimarului, poate fi reluată în aceeaşi şedinţă sau într-o şedinţă ulterioară, până la desemnare. Imediat după prezentarea de către preşedintele comisiei de validare procesului-verbal privind rezultatul votului pentru alegerea viceprimarului, oricare dintre candidaţii la această funcţie pot anunţa că renunţă la candidatură, caz în care, procedura de alegere a viceprimarului se reia fără a mai fi înscris pe buletinul de vot acest candidat.

(5) Numărarea voturilor se face de către comisia de validare, asistată de către secretarul comunei, iar prezentarea procesului-verbal privind rezultatul votului pentru alegerea viceprimarului se face în plenul şedinţei Consiliului Local de către preşedintele comisiei de validare. Acest proces-verbal, în cazul obţinerii de către un candidat a majorităţii prevăzute la alin. (2), stă la baza hotărârii Consiliului Local privind alegerea viceprimarului comunei Truşeşti, fără a mai fi necesară supunerea la vot.

(6) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia. În această calitate viceprimarul răspunde în faţa primarului de modul de aducere la îndeplinire a atribuţiilor delegate de acesta, precum şi a celor realizate ca înlocuitor de drept al primarului.

(7) Viceprimarul exercită oricare dintre atribuţiile prevăzute la alin. (2) în numele primarului şi nu în nume propriu. 

(8) Pe durata mandatului viceprimarului,  neaducerea la îndeplinire a atribuţiilor delegate de către primar, precum şi a celor realizate ca înlocuitor de drept al acestuia, intră sub incidenţa aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 69 alin. (2) din Legea nr. 215/2001.

 

CAPITOLUL II: FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

 

SECŢIUNEA 1: ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL

ARTICOLUL 26

(1) La finalul şedinţelor Consiliului Local, când este cazul, se asigură alegerea următoarelor:

 1. preşedintelui pentru durata a trei luni  următoare, la propunerea consilierilor în funcţie; 
 2. înlocuitorului-potenţial preşedinte de şedinţă, în cazul în care ar absenta cel ales în condiţiile lit. a), la propunerea preşedintelui desemnat pentru şedinţa următoare.

(2) Alegerea preşedintelui de şedinţă, precum şi cea a înlocuitorului-potenţial preşedinte de şedinţă se fac cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie.

(3) Rezultatul alegerilor prevăzute la alin. (3) are un caracter constatator, consemnându-se numai în procesul-verbal al şedinţei respective, fără a fi necesară redactarea unui alt act administrativ, nu produce efecte juridice şi nici nu poate face obiectul unei acţiuni în justiţie.

(4) În cazul în care la data convocării şedinţei Consiliului Local, consilierii locali aleşi potrivit alin. (1) absentează, cel mai în vârstă consilier local prezent va asigura preşedinţia în vederea alegerii preşedintelui de şedinţă.

ARTICOLUL 27

Preşedintele de şedinţă are următoarele atribuţii:

 1. asigură, în timpul şedinţelor, menţinerea ordinii şi respectarea prezentului regulament;
 2. anunţă rezultatul votării şi hotărârile adoptate;
 3. semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local; în cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea Consiliului Local se semnează de 3 consilieri locali, la solicitarea secretarului;
 4. semnează procesul-verbal al şedinţei, asumându-şi responsabilitatea veridicităţii celor consemnate;
 5. îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de Consiliul Local.
ARTICOLUL 28

Secretarul comunei participă la şedinţele Consiliului Local, fără drept de vot şi are următoarele atribuţii principale:

 1. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 2. efectuează apelul nominal şi întocmeşte pontajul pentru participarea la şedinţe a consilierilor locali;
 3. convoacă în şedinţă comisiile de specialitate;
 4. notează rezultatul votului şi informează preşedintele asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri;
 5. avizează pentru legalitate orice proiect de hotărâre; pentru refuzul de avizare prezintă  comisiei de specialitate motivare scrisă;
 6. aduce la cunoştinţa primarului hotărârile adoptate în Consiliu care nu au fost avizate în prealabil pentru legalitate;
 7. întocmeşte procesul-verbal al şedinţei Consiliului Local, iar în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei afişează la sediul primăriei o copie a procesului-verbal al şedinţei;
 8. depune într-un dosar special procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă. Dosarul va fi numerotat, semnat şi sigilat de secretar, după aprobarea procesului-verbal;
 9. aduce la cunoştinţa Consiliului că nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local;
 10. aduce la cunoştinţa preşedintelui de şedinţă, sancţiunile ce pot fi administrate, în temeiul prezentului regulament, consilierilor locali care au absentat nemotivat de la şedinţa comisiei de specialitate întrunită anterior şi celor ce absentează nemotivat la şedinţa curentă a Consiliului;
 11. avizează, pentru legalitate, hotărârile Consiliului Local;
 12. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local;
 13. asigură procedurile de convocare a consiliului local, efectuează lucrările de secretariat, comunică ordinea de zi şi redactează hotărârile consiliului local; pentru realizarea acestor atribuţii secretarul poate mobiliza persoane din aparatul de specialitate, cu precădere pe cele din cadrul compartimentelor de resort care au întocmit rapoartele la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;
 14. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a hotărârilor Consiliului Local, în condiţiile legii;
 15. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local şi acordă sprijin comisiilor de specialitate ale acestuia;
 16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local sau de primar.
ARTICOLUL 29

(1) Consiliul Local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul Local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Consiliului Local.

(3) Convocarea Consiliului Local se face în scris, prin intermediul secretarului , cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau în alte situaţii stabilite de prezentul regulament, convocarea Consiliului Local se poate face de îndată.

(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.

(6) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei prin afişare la sediul primăriei sau prin orice alt mijloc de publicitate.

ARTICOLUL 30

(1) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor instituţiilor/serviciilor publice de interes local, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii Consiliului Local. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor locali, secretarului şi comisiilor de specialitate.

(3) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 29, a cerut întrunirea autorităţii deliberative. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (6).

(4) Aprobarea ordinii de zi se face cu votul deschis al consilierilor locali, rezultatul votului are un caracter constatator, consemnându-se numai în procesul-verbal al şedinţei respective, fără a fi necesară redactarea unui alt act administrativ, nu produce efecte juridice şi nici nu poate face obiectul unei acţiuni în justiţie.

(5) În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (4), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

(6) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze, se înscriu pe ordinea de zi  împreună cu raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretar, înainte de întocmirea raportului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie. Proiectele de hotărâre vor fi dezbătute împreună cu rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate şi rapoartele de aprobare ale primarului.

ARTICOLUL 31

(1) Consilierii locali sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Consiliului Local şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.

(2) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice acest lucru primarului, preşedintelui de şedinţă sau secretarului.

ARTICOLUL 32

(1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.

(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii locali vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune Consiliului Local spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul local este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri locali. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri locali, în funcţie de mărimea acestuia.

ARTICOLUL 33

(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la prezentul regulament.

ARTICOLUL 34

Preşedintele de şedinţă sau oricare consilier local poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia Consiliului Local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor locali.

ARTICOLUL 35

Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

ARTICOLUL 36

În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune Consiliului Local aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

ARTICOLUL 37

Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

ARTICOLUL 38

(1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local aparţine primarului şi consilierilor.

(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de un referat de aprobare şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul şi personalul din aparatul de specialitate vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

ARTICOLUL 39

(1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor locali, indicându-se comisiile cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului.

ARTICOLUL 40

(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii rapoartelor. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.

(2) O dată cu transmiterea proiectelor, se va preciza şi data de depunere a raportului şi a raportului de avizare, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a raportului de avizare.

(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

ARTICOLUL 41

(1) După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un raport de avizare cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Raportul de avizare se transmite secretarului, care va dispune măsurile corespunzătoare prezentării lui către primar şi către consilierii locali, înaintea discutării acestora în şedinţa de plen.  

ARTICOLUL 42

Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de raportul de avizare  al comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului local în prima şedinţă ordinară a acestuia.

ARTICOLUL 43

(1) Votul consilierilor locali  este individual şi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal şi semnătură.

(3) Consiliul Local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.

ARTICOLUL 44

(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele de şedinţă explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „împotrivă”. Secretarul va da citire prenumelui şi numelui fiecărui consilier local, în ordinea alfabetică. Consilierul local nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul „pentru” sau „împotrivă”, în funcţie de opţiunea sa.

(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur, dacă este cazul.

ARTICOLUL 45

(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele „da” sau „nu”. Se poate stabili şi o altă modalitate de vot, cu aprobarea majorităţii simple a consilierilor.

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului local  sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

ARTICOLUL 46

(1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

(2) Abţinerile se contabilizează la voturile „împotrivă”.

(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acestuia.

ARTICOLUL 47

(1) Consilierii locali au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

(2) Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de Consiliul Local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

ARTICOLUL 48

(1) Consilierii locali pot adresa întrebări/interpelări primarului, viceprimarului şi secretarului. În cazul în care întrebările/interpelările privesc activitatea şefilor compartimentelor de resort din aparatul de specialitate sau ai instituţiilor/serviciilor publice de interes local, acestea se adresează primarului, răspunsul putând fi dat de primar sau de persoana împuternicită de acesta. În cadrul şedinţei sau în următoarele.

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Compartimentele vor răspunde în scris în  următoarea sau următoarele şedinţe ale Consiliului Local. Participanţii la şedinţă din aparatul de specialitate al Primarului, precum şi Primarul şi Viceprimarul pot răspunde, dacă deţin date, în cadrul şedinţei.

(4) Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a Consiliului Local, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

ARTICOLUL 49

(1) Consilierii locali pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, instituţia/serviciul public de interes local vizat sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

ARTICOLUL 50

(1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii Consiliului Local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate, potrivit legii.

(2) Semestrial Consiliul Local analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

ARTICOLUL 51

(1) Pe timpul exercitării mandatului de primar sau de viceprimar, se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă.

ARTICOLUL 52

(1) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit art. 51 alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

(2) Funcţiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitării mandatului de către titular.

(3) În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoanele care ocupă funcţiile de aleşi locali prevăzute la art. 51 alin. (1), au loc reorganizări ale persoanei juridice, acestea sunt obligate să comunice persoanelor ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de muncă stabilite, corespunzător celor deţinute de acestea, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 53

(1) La încetarea mandatului de primar sau de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.

(2) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxă de timbru judiciar.

(3)Timp de 2 ani de la data încetării mandatului, persoanelor prevăzute la art. 51 alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile.

(4) La încetarea mandatului, primarul şi viceprimarul, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite, în condiţiile legii.

ARTICOLUL 54

(1) Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

(2) Pentru participarea la lucrările Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali  au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Viceprimarului nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă.

(3) Indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ale Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară a primarului.

(4) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (3), este de o şedinţă de Consiliu Local  şi de maximum 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună, fiecare şedinţă reprezentând 1/3 din cuantumul de 5% prevăzut la alin. 3.

(5) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (3) şi (4) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local .

(6) Consilierii locali, inclusiv viceprimarul, au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc, dacă este cazul.

ARTICOLUL 55

(1) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

(2) Consilierii locali şi delegatul sătesc care participă la şedinţele organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

ARTICOLUL 56

(1) Primarul  şi viceprimarul, beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

(2) Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarul are obligaţia de a informa, în prealabil, Consiliul Local, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgenţă, informarea se va face în prima şedinţă de Consiliu Local, organizată după terminarea concediului.

(3) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarului, se aprobă de către primar.

ARTICOLUL 57

(1) Durata exercitării mandatului de primar şi de viceprimar,  constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovare şi la acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la recalcularea pensiei.

(2) Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.

ARTICOLUL 58

(1) Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii Consiliului Local.

(2) Consilierii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) consilierii locali care au deţinut anterior un alt mandat de consilier local, primar sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.

(4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege.

ARTICOLUL 59

(1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

ARTICOLUL 60

(1) Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali.

(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.

(3) Structura asociativă legal constituită din care face parte comuna Truşeşti este Asociaţia Comunelor din România.

ARTICOLUL 61

(1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de Consiliu Local, un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile de la data încheierii misiunii.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), consilierii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

ARTICOLUL 62

(1) Consilierii locali sunt obligaţi:

 1. să participe, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea locală care i-a ales;
 2. să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi prezentul regulament, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase;
 3. să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul local  poate permite participarea la vot a consilierului;
 4. la probitate şi discreţie profesională; 
 5. să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje;
 6. să aducă la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală;
 7. ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii, precum şi raportul anual de activitate 
ARTICOLUL 63

Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte Consiliului Local un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

ARTICOLUL 64

(1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările Consiliului Local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în prezentul regulament.

(2) Nu se consideră absent consilierul local care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin prezentul regulament.

(3) Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

ARTICOLUL 65

(1) Prevederile legale în vigoare privitoare la declaraţia de avere şi interese se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 66

(1) Consilierii locali, inclusiv viceprimarul, răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

(2) Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea Consiliului Local şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(3) În procesul-verbal al şedinţei Consiliului Local va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

ARTICOLUL 67

(1) Încălcarea de către consilierii locali a prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

 1. avertismentul;
 2. chemarea la ordine;
 3. retragerea cuvântului;
 4. eliminarea din sala de şedinţă;
 5. excluderea temporară de la lucrările Consiliului Local şi ale comisiei de specialitate;
 6. retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către Consiliul Local, prin hotărâre.

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

(4) La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

(5) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

(6) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

(7) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(8) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

(9) În cazul în care după chemarea la ordine un consilier local continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

ARTICOLUL 68

(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, Consiliul Local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările autorităţii deliberative şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

(4) Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui de şedinţă.

ARTICOLUL 69

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de Consiliul Local cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor locali  în funcţie.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii locali în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

ARTICOLUL 70

(1) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a)-d).

(2) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, i se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. mustrare;
 2. avertisment;
 3. diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
 4. eliberarea din funcţie.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă consilierilor locali cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(4) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

(5) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul, a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din comună.

(6) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.